Mr.Nam – Thiết kế chung cư Green Pearl

“𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒃𝒆́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒉𝒐𝒂̀𝒊 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄
𝑻𝒊̀𝒎 𝒉𝒐𝒂̀𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏 đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊”
0969.336.998